Search form

Matiyo 6:19

19Indogangan pen ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga diri kamo magdapogdapog ka mga mahalen dini ka kalibotan kay magakaonga ka kararing, maketket sab na mga ipos. Bisan ya kamazong lagkaw paniken na tolisan dazaw kawaten ya kamazong mga mahalen nga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index