Search form

Matiyo 6:2

2Na, paghatag mazo ka hinabang dizan ka pobri nga tao diri ipakita ka mga tao singed ka batasan na mga garboso nga nagapatihinang nga matadeng dalem ka mga singbahan daw dizan ka kadalanan na longsod dazaw sazaen siran na mga tao. Timan-an mazo gazed ini nga indawat di gazed niran daan ya kanirang primyo nga pagsaza na mga tao kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index