Search form

Matiyo 6:20

20Hinoa mag-andam kamo daan ka mga mahalen daked ka hel-anan na Diyos kay diri iton madektan na kararing kon daked di ka hel-anan na Diyos. Diri isab maketket na mga ipos, diri sab paniken na mga tolisan pagkawat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index