Search form

Matiyo 6:23

23Piro kon nabota kita singed ka nagahela kita ka kadeglem. Na, ya kahologan naini nga pamolinged ya kantang hena-hena singed iton ka mata dini ka kantang lawas. Kon sigi kita mag-andam ka mga mahalen nga betang daked ka hel-anan na Diyos singed ka madazaw ya pagkita na kantang mata. Piro kon sigi kita antaremdem ka mga mahalen dini ka kalibotan singed ka nabota di kita daw nagahela disab kita ka masarang kadeglem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index