Search form

Matiyo 6:26

26Paniidan mazo ya mga manokmanok nga nagalepadlepad. Waray mahimo niran pagtanem daw pag-ani daw pagdapog. Hinoa ya kamazong Ama nga nagahela daked ka langit ani ya nagapakaen kaniran. Na, mahal ya tao ka pagkamahal na mga manokmanok agon antabang gazed ya Ama kamazo ka pagpangita ka kamazong panginabohi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index