Search form

Matiyo 6:32

32Kay ani ya kawiedan na mga tao nga wara pen magsakop kanao. Piro ya kamazong Ama nga nagahela daked ka langit mahagdam iza ka tanan inkinahanglan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index