Search form

Matiyo 6:34

34Agon diri kamo magkawied ka kamazong kalised ka aldaw nga wara pen dateng. Kay kon domateng ya aldaw anipen kamo anhena-hena ka kalised dazaw diri madobli ya kamazong kalised komang aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index