Search form

Matiyo 6:5

5Na, kon ampangamozo kamo ka Diyos diri kamo maghaod ka batasan na mga garboso nga nagapatihinang nga matadeng dazaw sazaen siran na mga tao. Kay dalem ka mga singbahan nagaazak siran ka pagtindeg ka pagpangamozo dazaw makitan siran na mga tao bisan dizan ka tenga na kadalanan na longsod. Timan-an mazo gazed ini nga indawat di gazed niran daan ya kanirang sohol nga pagsaza na mga tao kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index