Search form

Matiyo 6:6

6Kamo nga kanaong mga sakop, kon ampangamozo kamo ka Diyos an-oli kamo ka kamazong lagkaw. Kamhan sirahan mazo ya kamazong lagkaw dazaw diri kamo makitan na mga tao. Kamhan ampangamozo kamo ka Diyos nga kantang Ama nga diri makita na bisan sin-o nga tao. Kamhan tagan kamo ka primyo na kamazong Ama nga nakakita ka kamazong inhinang dizan ka tago.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index