Search form

Matiyo 6:7

7Pagpangamozo mazo diri mazo balikbaliken ya pagpanaba nga diri masabtan singed ka mga tao nga diri pen ankilala ka matood nga Diyos. Silaong niran nga nabatian na Diyos kay ataas ya pagpangamozo ambaza kay diri gazed ambati ya Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index