Search form

Matiyo 7:1

1Indogangan pen ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga azaw kamo maghokom ka mga iba nga tao dazaw diri kamo hokman na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index