Search form

Matiyo 7:11

11Na, kamo nga mga salaan nga tao mahagdam kamo ka paghatag ka madazaw ka kamazong mga maanak. Kamhan ya kagazon nga hatag na kamazong Ama nga nagahela daked ka langit labaw pen gazed ka impangazo mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index