Search form

Matiyo 7:12

12Agon magbatasan kamo ka mga iba nga tao singed ka batasan nga in-azakan mazo garing kaniran. Kay ani ya makatoman ka daan balaed na Diyos daw ya sindo na mga propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index