Search form

Matiyo 7:13

13Dizan ka masiet nga pirtahan magseled kamo. Kay malakbang ya pirtahan daw masazon ya dalan nga nagapasinged ngaro ka impirno. Kamhan dizan kaiton nga dalan mataed ya nagapanaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index