Search form

Matiyo 7:14

14Masiet ya pirtahan daw malised ya dalan nga nagapasinged ngaro ka Diyos nga makahatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan dizan kaiton nga dalan talagsa ka ya makabagat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index