Search form

Matiyo 7:21

21Na, diri hao ampaseled ka hel-anan na kanaong Ama ka mga tanan minsabi kanao nga Ginoo, Ginoo. Kay anikay makaseled ya mga antoman ka naazakan na kanaong Ama nga nagahela daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index