Search form

Matiyo 7:22

22Agon kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao mataed ya anmahay kanao magalaong nga Ginoo, Ginoo izang dini kaini minsabi kami ka ngaran mo pagtekma nami ka mga kaazi nga domadateng. Minpadalagan sab kami ka mga maonga dizan ka mga tao nga inhabay pagsabi nami ka ngaran mo. Mataed pen isab ya dakolang inhinang nami pagsabi nami ka ngaran mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index