Search form

Matiyo 7:24

24Pamolinged ini nga bisan sin-o ya nanalinga ka kanaong mga panaba kamhan tomanen naiza singed iza ka tao nga minlagkaw dizan ka lopa nga madazaw ogdokan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index