Search form

Matiyo 7:6

6Indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga ya pagkamahal na sindo mahitenged ka Diyos minpasingedsinged iton ka kamahal na mga motza. Agon dizan ka mga magasorasora kaini nga sindo diri kamo magwali pag-otro kay ya pagsorasora niran singed iton ka batasan na mga baboy daw ido nga magatamaktamakan lamang ya mga motza. Maghamarag isab kamo kay basi bangaen kamo niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index