Search form

Matiyo 8:12

12Kamhan ya mga kaliwatan ni Israil nga diri ankilala kanao, diri ampaseled ya Diyos kaniran ka toong hel-anan. Basta iitsa siran ngaro ka kadeglemanan. Kamhan magapangageet siran ka kanirang ngipen ka paghaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index