Search form

Matiyo 8:13

13Kamhan nagalaong si Hisos ka kapitan nga om-oli di ko ngaro kay natoman di ya pangamozo mo kanao kay mintoo ko kanao. Kamhan doro ka lagkaw madazaw di matood ya masakit na lawas na toong sogoonon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index