Search form

Matiyo 8:16

16Pagkadelem kaiza impaarani kan Hisos ya mga mataed nga tao nga inboang na mga maonga. Pagsogo ni Hisos ka mga maonga mindalagan dazon siran. Imbahaw disab naiza ya bisan sin-o nga may mga masakit ka lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index