Search form

Matiyo 8:17

17Na, ya mga hinang ni Hisos ani ya nakatoman ka panan-og ni Isayas nga karaang propita na Diyos. Kay kawandini pen nagalaong si Isayas nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged kan Kristo nga makapawara iza ka kaloza na kantang mga lawas. Kaw-en sab naiza ya mga masakit na kantang lawas. Ani ini ya inlaong ni Isayas nga propita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index