Search form

Matiyo 8:18

18Na, pagpakahimaan ka ni Hisos nga masara gazed nga kataed ya mga tao nga minlibot kanangiza insogo naiza ya toong mga sakop ka pagkandipi ka danaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index