Search form

Matiyo 8:2

2Lomaza pomanaw siran insogat ni Hisos ya tao nga kagiden. Paglohod naiza ka paahan ni Hisos minhangzo iza nga nagalaong nga Sinyor, kon somogot ko ka pagpangamozo nao kanmo dazawen mo ya kanaong masakit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index