Search form

Matiyo 8:20

20Minsambag si Hisos nga bisan ya mga mire may mga pogad niran ka pagpahimlay. Bisan ya mga manokmanok may mga haponanan niran. Piro wara gazed ya kanaong lagkaw nga pahimlazanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index