Search form

Matiyo 8:22

22Minsambag si Hisos nga ya mga lomon mo nga diri ansakop kanao ani komay magkaro ka kanmong ama kay singed siran ka mga napatay nga tao kay waray hena-hena niran mahitenged ka Diyos. Kamhan iko somakop ko kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index