Search form

Matiyo 8:26

26Min-imata dazon si Hisos daw minlaong nga kay ono sa magakahaldek sa kamo? Geramay ka gazed ya kamazong pagsarig kanao. Kamhan minbangon iza daw minbaheg ka hangin daw mga baled. Kamhan nalinaw matood ya tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index