Search form

Matiyo 8:27

27Kamhan nabereng gazed siran daw namaglaong nga daw sin-o sa baza ini nga taohana? Kay bisan ya hangin daw ya mga baled antoo gazed ka toong pagbaheg!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index