Search form

Matiyo 8:28

28Kamhan minsangpet di siran ka lopa nga Gadara dipi ka danaw. Kamhan may dowang ka tao nga inhoropan gazed ka mga maonga nga minsogat kan Hisos. Garing siran ka mga lebeng nga talangban kay ani ya kanirang hel-anan. Maiseg gazed siran agon nagakahaldek ya mga tao paglabay dizan ka dalan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index