Search form

Matiyo 8:29

29Pagpakakita niran kan Hisos minsinggit siran nga iko nga Maanak na Diyos, kay ono say inkarini mo? Kontana diri mo kami pagdaegdaegen kay wara pen ya tirmino ka pagsilot kanami. Ani ini ya inlaong na mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index