Search form

Matiyo 8:32

32Minsambag si Hisos nga pomanaw kamo ngaro kaniran. Kamhan minpanaw ya mga maonga dizan ka lawas na dowang ka tao. Kamhan minhari siran ka mga baboy. Kamhan minpahidalagan ya tanan mga baboy ngaro ka pangpang nga ataas. Minpatiholog siran ngambaba ka danaw kamhan natibe siran pagkalemes.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index