Search form

Matiyo 8:33

33Kamhan nandalagan gazed ya mga magbantazay ka baboy ngaro ka kanirang longsod kay ampanan-og ka mga tao kon in-ono ni Hisos ya dowang ka tao nga inhoropan ka mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index