Search form

Matiyo 8:34

34Kamhan minkaro dazon kan Hisos ya mga mataed nga taga longsod kay ampakigkita siran kan Hisos. Pagdateng niran minhangzo siran kan Hisos dazaw ampanaw iza dizan ka kanirang lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index