Search form

Matiyo 8:5

5Pagkakamhan kaiza minpasinged si Hisos ngaro ka longsod nga Kapirnaom. Pagdateng ka naiza doro may Romanhon nga kapitan na mga soldaw nga minsogat kanangiza. Kamhan minpakilooy iza nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index