Search form

Matiyo 9:1

1Pagkakamhan kaiza minleen si Hisos ka baloto kay an-oli iza ka Kapirnaom nga toong hel-anan dipi ka danaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index