Search form

Matiyo 9:10

10Kamhan ampakaen si Matiyo kan Hisos daw toong mga sinarigan. Min-intra disab dizan ya mga mataed nga magsokotay singed kan Matiyo daw ya mga iba pen nga salaan nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index