Search form

Matiyo 9:13

13Magtoon kamo ka kahologan na daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya batasan nga magakalooy ka tao madazaw iton ka kamazong batasan nga onay magahalad ka ihazep paghawag mazo kanao. Ani ini ya inlaong na Diyos. Kamhan hao nga si Hisos wara hao magkarini ka pagtabang ka mga matadeng nga tao basta kay ya mga makasasala dazaw anhinelsel siran ka kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index