Search form

Matiyo 9:2

2Pagdateng ka naiza doro may mga minkadakoza nga namaglahong ka tao nga diri mahingas ya lawas. Pagpakakita ka ni Hisos nga minsarig gazed siran kanangiza ka pagbahaw kaiton nga tao minlaong iza ka nabedlay nga Loy, diri ko magkawied kay impasaylo di nao ya kanmong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index