Search form

Matiyo 9:20

20Na, ka nagapanaw pen siran ngaro may nagalopog kan Hisos nga babazi. Nagalised gazed iza kay sokad ka napolo may dowang ka toig wara magheneng ya toong pagdog-a. Na, pagsonod ka naiza ka panaw ni Hisos mintoldok iza ka pilos na toong bado.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index