Search form

Matiyo 9:26

26Pagkakamhan kaiza ya panan-og mahitenged ka inhinang ni Hisos mindateng di iton dizan ka mga bariyo nga libot ka longsod nga Kapirnaom.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index