Search form

Matiyo 9:28

28Pagdateng ni Hisos ka lagkaw mindateng disab sirang dowa nga nabota. Kamhan nangotana iza kaniran nga daw antoo kamo nga makabahaw hao ka kamazong mata? Minsambag siran nga Ginoo, antoo gazed kami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index