Search form

Matiyo 9:30

30Kamhan nabahaw matood ya kanirang mata. Minsogo si Hisos kaniran nga diri kamo magpanan-og ka mga tao mahitenged ka inhinang o kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index