Search form

Matiyo 9:32

32Na, pagpanaw ka na dowang ka amaama garing kan Hisos may mga minkadakoza nga nagadara ka amaama nga diri makapanaba kay inharian iza na isang maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index