Search form

Matiyo 9:34

34Basta kay ya mga Parasiyo min-arig siran kan Hisos. Kamhan minlaong siran nga inharian si Hisos na tag-iza ka mga maonga agon may gahem naiza ka pagbogaw ka mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index