Search form

Matiyo 9:35

35Pagkakamhan kaiza minbisita si Hisos ka bisan ono nga longsod daw bariyo kay dalem ka mga singbahan na mga Yodayo nagatoldo iza ka mga tao daw nagawali ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Indazaw sab naiza ya bisan ono nga masakit daw kaloza na lawas na tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index