Search form

Matiyo 9:36

36Pagseleng pen ni Hisos ka mga mataed nga tao inkaloy-an naiza siran kay mataed ya kanirang kalisdanan. Kamhan waray antabang kaniran. Singed siran ka mga karniro nga nangalaag kay waray nagaaligara kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index