Search form

Matiyo 9:37

37Kamhan minlaong iza ka toong mga sakop nga ya mga tao nga gosto ansakop kanao mataed siran piro talagsa ka ya mga ansindo kaniran mahitenged kanao. Kamhan singed siran ka mga homay nga hinog di. Haloag gazed ya homazan piro talagsa ka ya mga magaani.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index