Search form

Matiyo 9:4

4Mahagdam dazon si Hisos nga maonga ya kanirang hena-hena. Agon nangotana iza kaniran nga kay ono sa nga malain sa ya kamazong hena-hena kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index