Search form

Matiyo 9:6

6Koman ipakilala nao kamazo nga may gahem nao ka pagpasaylo ka mga sala na bisan sin-o nga tao kay hao gazed ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Kamhan minsogo si Hisos ka paralitiko nga bomangon di ko. Lokoton di mo ya bentagan mo. Om-oli di ko ngaro ka lagkaw mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index